Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.23.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2018 w sprawie wprowadzenia „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Biała w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152 poz. 1599, Dz. U. z 2007 r. Nr 197, poz. 1426) oraz Zarządzenia Nr 2/Z/2010 Wojewody Opolskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie aktualizacji planów operaycjnych w województwie opolskim zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań obronnych zarządzam wprowadzenie „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Biała w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, zwanego dalej „Planem”. § 2. Wprowadzenie „Planu” i kierowanie pracami Zespołu składającego się z przedstawicieli: referatów, samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Białej, podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych powierza się podinspekterowi ds. zarządzania kryzysowego i sportu – pełnomocnikowi do realizacji prac w sferze planowania operacyjnego. Zadanie należy wykonać w terminie do dnia 30 września 2018 r. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.23.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2018 w sprawie wprowadzenia „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Biała w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.pdf