Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.24.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2018 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań i zapewnienia funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, poz. 60 i poz. 2217, z 2018 r. poz. 138) § 3 pkt 13 oporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczególnego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Prezesa Wodociągów i Kanalizacji w Białej Sp. z o. o. na koordynatora gminnego do nadzorowania i koordynowania przygotowań i realizacji zadań wynikających z obowiązku zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie Gminy Biała, zwanego dalej koordynatorem. § 2. 1. Zobowiązuję koordynatora do: 1) opracowania dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie Gminy Biała w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. oraz jej bieżącej aktualizacji.
2) przedstawienia opracowanej dokumentacji celem zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Prudniku.
3) przedstawienia Burmistrzowi Białej do akceptacji dokumentacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii ww. instytucji.

2. Dokumentację sporządza się w 3 egz. z przeznaczeniem dla:
1) Burmistrza Białej,
2) koordynatora powiatowego,
3) koordynatora gminnego.

3. Dokumentacja powinna być aktualizowana, co najmniej jeden raz w roku.
4. Do współpracy w zakresie opracowania dokumentacji w przedmiotowym zakresie wyznaczam podinspektora ds. zarządzania kryzysowego i sportu w Urzędzie Miejskim w Białej.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. zarządzania kryzysowego i sportu w Urzędzie Miejskim w Białej. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.24.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2018 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań i zapewnienia funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.pdf