Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych

   

 Biała, 2012-01-24

Zaproszenie  do  złożenia oferty 


na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Zamawiający: GMINA  BIAŁA , 48-210 Biała ul. Rynek Nr 10


    Urząd Miejski w Białej  zaprasza  do składania ofert cenowych na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć  w ramach projektu pod nazwą  „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Oferty cenowe należy składać zgodnie ze wzorem formularza ofertowego w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek 10, 48-210 Biała, droga mailową na adres : lub faxem  77 4387 679.


Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej  w przedmiotowym zakresie.


Na kopercie, e-mailu lub faksie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego,  nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas  I-III szkół podstawowych”.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Należy wyszczególnić kwotę brutto dla każdego produkty oraz łączna wartość zamówienia.
Dopuszcza się składania  oferty częściowej – oferta dla  części  I   lub  dla części II  z zaproszenia
Termin składania ofert  do 3 lutego 2012r. Decyduje  dzień wpływu do sekretariatu lub otrzymania  oferty e-meilem lub faxem.
Kwota zamówienia obejmuje koszt dostawy materiałów dydaktycznych do siedziby Zamawiającego.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 20 lutego 2012r.
Termin związania z ofertą 30 dni

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy.
Uwaga:
Do powyższego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 2. odrzucenia oferty
 3. prowadzenia negocjacji z oferentem

                                                               
Załącznik nr 1 – Opis zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty cenowej                                    

Odpowiedź na zapytania

 Zastępca Burmistrza
 Maria Tomala

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2012-01-24
Metryczka
 • opublikowano:
  24-01-2012 11:59
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  01-02-2012 14:06
  przez: Sławomir Szmulik
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl