Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.28.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskimw Białej

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ) i art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2018 poz. 936) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej wprowadzonym zarządzeniem Nr OR.0152-11/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. zmienionym zarządzeniami Burmistrza Białej: Nr OR.120.11.2011 z dnia 18 lutego 2011 r. ,Nr OR.120.32.2011 z dnia 4 sierpnia 2011r., Nr OR.120.3.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. , Nr OR. 120.4.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. oraz Nr OR 120.10.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała i Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.28.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskimw Białej.pdf