Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz, Gostomia, Solec


Biała 2009-09-02OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów lokalizacji fermy wiatrowej
na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Białej  uchwały Nr XXII/261/09 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC, ograniczonych od wschodu drogą powiatową DP 1251 O i drogami rolnymi, od północy drogami rolnymi oraz linią kolejową nr 306 relacji Prudnik - Gogolin, od zachodu granicą administracyjną gruntów sołectwa Krobusz i Solec oraz  od południa  powiatową drogą publiczną DP 1256 O relacji Nowy Browiniec - Otoki i drogą rolną relacji Solec – Gostomia. Granice terenów objętych planem określono na załączniku graficznym do uchwały. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego  planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, 48-210 Biała  Rynek 10, w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie  na podstawie  art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz.1227) zawiadamiam, że dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 23 lit. d ww. ustawy, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dokumentów. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania sporządzanego projektu planu na środowisko, mogą składać uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone zgodnie z wymogami  art. 40 ww. ustawy:
1)w formie pisemnej do Burmistrza Białej na ww. adres Urzędu Miejskiego w Białej,
2)ustnie do protokołu w pokoju nr 2  Urzędu Miejskiego w Białej,
3)za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: komunalne@biala.gmina.pl
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Białej. .                                                                                                                                                          Burmistrz Białej


W załączeniu:

PDFZalacznik_do_uchwaly_XXII_261_09.pdf