Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII.326.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX.291.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: § 1. 1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w kwocie 4.869.000,00 zł. (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) na sfinansowanie następujących zadań: 1) Rewitalizacja centrum miasta Biała w kwocie 2.100.000,00 zł; 2) Budowa dróg na ul.Opolskiej i Szynowice w Białej w kwocie 2.200.000,00 zł; 3) Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzelice w kwocie 569.000,00 zł. ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXXII.326.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf