Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXII.329.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Biała następujące stawki podatku od nieruchomości na rok 2019: 1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m 2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m 2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,52 zł od 1 m 2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,25 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,15 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Traci moc uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady

Robert Roden


 

PDF   Uchwała Nr XXXII.329.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2019 r..pdf