Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII.331.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) i art.34 ust.6 i 6a, art.37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1, 1a, 1b i 3, art. 73 ust. 3, art. 84 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn . zm. 2) ) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIV.183.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała, ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 roku poz. 1191), zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Białej Nr XI.100.2015 z dnia 25 listopada 2015r. § 19. otrzymuje brzmienie:
§ 19. 1. Burmistrz Białej może po przeprowadzeniu przetargu przekazywać nieruchomości osobom prawnym i osobom fizycznym w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz udostępniać na podstawie innych tytułów prawnych na okres dłuższy niż 3lata, jeżeli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, plany inwestycyjne gminy nie przewidują zmiany ich dotychczasowej funkcji lub gdy cele inwestycyjne nie będą realizowane w okresie na który opiewa umowa. 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy lub najemcy, gdy po upływie zawartej umowy na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 3. Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości ustala się w umowie zawieranej przez Burmistrza Białej z osobą fizyczną lub prawną. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXXII.331.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała.pdf