Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXII.333.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1) ) w zwiazku z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia sie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolego w Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie dotyczącym opłaty za korzystanie z wychowania przeszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Białej. § 2. Upoważnia sie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolego w Łączniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie dotyczącym opłaty za korzystanie z wychowania przeszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Łączniku. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXXII.333.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej.pdf