Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXII.334.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej

Na podstawie art.383 § 1 pkt 2 i §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm. 1) ) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miejskiej w Białej Pani Joanny Słowińskiej w Okręgu Wyborczym Nr 9 w Grabinie, z powodu utraty prawa wybieralności. § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Opolskiemu, Komisarzowi Wyborczememu w Opolu oraz radnej Joannie Słowińskiej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXXII.334.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.pdf