Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.

Nr. IKIE. 7331 – 1 / 3 / 09                                                                                                         Biała, 04-12-2009r.


                                                                         OBWIESZCZENIE
                                                       BURMISTRZA  BIAŁEJ            Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) zawiadamiam,  że w dniu 04-12-2009r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz  Gminy Biała z siedzibą w Białej, Rynek 10, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi POGÓRZE, na działkach o nr ewid.gruntów: 102, 890/103, 839/265 km.3 i obejmującej:

- rozbudowę oświetlenie ulicznego o jeden słup z dwoma punktami świetlnymi, jako linii napowietrznej o długości ok. 50m.

         Przedmiotowa decyzja została uzgodniona z Wydziałem Infrastruktury Powiatu Prudnickiego i jest do wglądu wraz z załącznikiem mapowym w Referacie Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej tut. Urzędu (pokój nr2, parter) ul. Rynek 10, 48-210 Biała, w godzinach urzędowania od 8.00 do 15.30

 
                                                         

                                                                                                                                                          Burmistrz Białej