Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 9 października 2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że, stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało na dzień 9 października 2018 r. na godz. 13:00 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

Porządek obrad posiedzenia komisji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 1/
  2. zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.; / druk Nr 2/
  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 ;/ druk Nr 3/
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała / druk Nr 4/
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała / druk Nr 5/
  6. pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Burmistrza Białej / druk Nr 6/
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

Przewodnicząca Posiedzenia
Gabriela Neugebauer