Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej.

 

Nr. IKIE. 7331 – 1 / 1 / 10                                                                                                         Biała, 26-04-2010r.

                                                                            OBWIESZCZENIE
                                                                         BURMISTRZA  BIAŁEJ


Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) zawiadamiam,  że w dniu 22-04-2010r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Zdzisława Turowskiego – projektanta instalacji elektrycznych z Nysy, występującego z upoważnienia Gminy Biała, celem ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi MOKRA, na działkach o nr ewid.gruntów: 313/39 i 428/155 km.1 i obejmującej:

- rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w Referacie Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej tut. Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10 (pok. Nr 2 – parter).
W związku z powyższym, w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz wnieść uwagi i wnioski na piśmie.                                   
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                           Burmistrz Białej