Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE

Znak IKIE.7321-2/09

Biała 2010-09-08

 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/262/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia z dnia 24 lutego 2009 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE, ograniczonych od wschodu powiatową drogą publiczną DP 1202 O relacji Biała - Laskowiec, drogami rolnymi i gminną drogą publiczną DG 106554 O relacji Olbrachcie - Solec, od północy drogą rolną oraz powiatową  drogą  publiczną  DP 1208 O relacji Biała - Mochów, od  zachodu wojewódzką  drogą publiczną DW 414 relacji Opole – Lubrza oraz powiatową drogą publiczną  DP 1258 O relacji Biała – Józefów, a od południa drogami rolnymi i granicą administracyjną gminy Biała, wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 

od  16 września  do 14 października  2010 roku,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, 48-210 Biała  Rynek 10, pokój nr 2,  w godzinach 8oo - 15 oo.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  5 października  2010 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego  o godz. 12oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte ww.  projekcie planu  miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Białej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do  28 października  2010 roku.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  w miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy:
1) projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice;
2) prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego;
3) aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko;
4) opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku;
5) opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.


Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww.  projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji  uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej do Burmistrza Białej na ww. adres Urzędu Miejskiego w Białej;
- ustnie do protokołu w pokoju nr  2, Urzędu Miejskiego w Białej;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres email: komunalne@biala.gmina.pl
w nieprzekraczalnym terminie  do   28 października  2010 roku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego  terminu  pozostaną  bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Białej. 

 

  Burmistrz Białej