Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłaty

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia kateringowe), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto
(z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz zezwoleń kateringowych:

 

Stawka opłaty

Rodzaj zezwolenia

Kogo dotyczy

525 zł

do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo

przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37.500 zł

525 zł

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa)

przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37.500 zł

2.100 zł

powyżej 18% zawartości alkoholu

przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77.000 zł

1,4% wartości sprzedaży

do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo

przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37.500 złotych

1,4% wartości sprzedaży

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa)

przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37.500 zł

2,7% wartości sprzedaży

powyżej 18% zawartości alkoholu

przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77.000 zł

 

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Natomiast w roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności, opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz
z jednoczesnym wniesieniem opłaty powiększonej o 30% ogólnej kwoty tej opłaty. Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu dokonania opłaty nieterminowej lub
w nienależnej wysokości, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego

Stawka opłaty
(1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe)

Rodzaj zezwolenia

43,75 zł

do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo

43,75 zł

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa)

175 zł

powyżej 18% zawartości alkoholu

 

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

 

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

Stawka opłaty

Rodzaj zezwolenia

1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo

1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa)

2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

powyżej 18% zawartości alkoholu

 

Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się:

  1. w kasie Urzędu Miejskiego w Białej;

  2. na rachunek bankowy Urzędu: BS Biała 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002.