Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłaty

Zezwolenia stałe

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest następująca:

 1. 525 złotych dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa. Opłata ta dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37500 złotych;

 2. 525 złotych dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa). Opłata ta dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37500 złotych;

 3. 2100 złotych dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu. Opłata ta dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77000 złotych;

 4. 1,4% wartości sprzedaży dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa. Opłata ta dotyczy przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37500 złotych;

 5. 1,4% wartości sprzedaży dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa). Opłata ta dotyczy przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37500 złotych;

 6. 2,7% wartości sprzedaży dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu. Opłata ta dotyczy przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77000 złotych.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Natomiast w roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności, opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty powiększonej o 30% ogólnej kwoty tej opłaty. Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Zezwolenia jednorazowe

Za korzystanie z zezwolenia jednorazowego stawka opłaty wynosi:

 1. 43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo,

 2. 43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 3. 175 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych jest następująca:

 1. 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa;

 2. 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

 3. 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń można wnieść:

 1. w kasie Urzędu Miejskiego w Białej;

 2. na rachunek bankowy Urzędu numer 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002.