Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego.

Nr. IKIE. 7331-  1 / 3 / 10                                                                                              Biała, dnia.21-09-2010r.

                                                                              OBWIESZCZENIE
                                                                          BURMISTRZA  BIAŁEJ


      Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam,  że w dniu 14-09-2010r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Pana Artura Niewiadomskiego z Chmielowic ul. Nyska 1/3, występującego z upoważnienia Gminy Biała, celem ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi CHRZELICE, na działkach o nr ewid. gruntów: 1135/2, 1136/1, 1131 km.6; 1281, 1278 km.7 i obejmującej:

- budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego.

      Niniejsze postępowanie prowadzone jest w Referacie Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej tut. Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10 (pok. Nr 2 – parter).
W związku z powyższym, w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz wnieść uwagi i wnioski na piśmie.                                   
                                                                                                                                 
                                                                                                                                               Burmistrz Białej