Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXIII.337.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) i art. 211, art. 212, i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2018 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 149.200,00 zł 1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 132.000,00 zł
a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 132.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 12.000,00 zł
w § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.000,00 zł

w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 11.000,00 zł



- dochody majątkowe o kwotę 120.000,00 zł
w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 120.000,00 zł




2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.100,00 zł
a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmino kwotę 3.100,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 3.100,00 zł
w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.000,00 zł

w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 100,00 zł




3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.100,00 zł
a) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.100,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.100,00 zł
w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.100,00 zł




4) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 8.000,00 zł
a) w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł
w § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4.000,00 zł




b) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 4.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł
w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 4.000,00 zł




5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 5.000,00 zł
a) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł
w § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł




2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 2.599.866,00 zł 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.523.607,00 zł
a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.523.607,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 1.523.607,00 zł
w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.326.362,00 zł
w § 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 197.245,00 zł




2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 500,00 zł
a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 500,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 500,00 zł
w § 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 500,00 zł




3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.000,00 zł
a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin o kwotę 3.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł
w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 3.000,00 zł




4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 5.000,00 zł
a) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 5.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł
w § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł




5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 469.175,00 zł
a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 276.519,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 276.519,00 zł
w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 276.519,00 zł



b) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 192.656,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 192.656,00 zł
w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 167.715,00 zł
w § 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 24.941,00 zł




6) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 598.584,00 zł
a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 598.584,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 598.584,00 zł
w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 521.092,00 zł
w § 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 77.492,00 zł




3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 42.100,00 zł 1) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9.100,00 zł
a) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 9.100,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 9.100,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.100,00 zł, w tym:




2) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 33.000,00 zł
a) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 33.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 33.000,00 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące o kwotę 33.000,00 zł




4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 4.199.766,00 zł 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 2.592.888,00 zł
a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.592.888,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 2.592.888,00 zł,



2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 585.878,00 zł
a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 276.519,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 276.519,00 zł,



b) w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 8.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.000,00 zł, w tym:




c) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 301.359,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 301.359,00 zł,



3) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.021.000,00 zł
a) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.021.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 1.021.000,00 zł,



5. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 1.707.000,00 zł w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.707.000,00 zł


§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu 45.460.154,68 zł 2. Plan przychodów budżetu 10.807.219,00 zł co daje razem kwotę 56.267.373,68 zł
3. Plan wydatków budżetu 53.660.017,68 zł 4. Plan rozchodów budżetu 2.607.356,00 zł co daje razem kwotę 56.267.373,68 zł

§ 3. W uchwale Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 8.199.863,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.384.513,00 zł; 2) nadwyżki budżetowej w kwocie 210.563,00 zł; 3) 3) spłat pożyczek w kwocie 170.000,00 zł; 4) 4) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.434.787,00 zł. ”;

2) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:
§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.807.219,00 zł. ”;

3) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII.337.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r..pdf

PDFZalacznik1 XXXIII.337.2018.pdf

PDFZalacznik2 XXXIII.337.2018.pdf

PDF_uzasadnienie XXXIII.337.2018.pdf