Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXIII.340.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII.117.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 124) w §4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3) pokrycie kosztów księgowych, administracyjnych i obsługi prawnej, związanych z funkcjonowaniem klubu ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogloszenia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII.340.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała.pdf