Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXII.332.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym " w ramach ...

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) i art. 216 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 2) ) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Biała do partnerstwa i wspólnej realizacji przygotowanego przez 4 Partnerów (Gminę Prudnik, Gminę Głuchołazy, Gminę Biała oraz Gminę Otmuchów) projektu pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej Projektem. 2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1. „Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych”.
3. Projekt ma na celu realizację działań infrastrukturalnych związanych z wdrażaniem strategii niskoemisyjnych na terenie miast Subregionu Południowego.

§ 2. 1. Zasady funkcjonowania parnterstwa oraz zasady współpracy określone zostaną w umowie partnerskiej. 2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Białej Gminie Głuchołazy pełnomocnictwa do pełnienia funkcji Lidera Partnerstwa i reprezentowania Gminy Biała wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizację projektu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXXII.332.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym " w ramach Regionalnego Pr.pdf