Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXIII.338.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028

 


...Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) i art. 230 i art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII.274.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

 

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII.338.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028.pdf

 

 

PDFZalacznik1 XXXIII.338.2018.pdf

PDFZalacznik2 XXXIII.338.2018.pdf

PDF_uzasadnienie XXXIII.338.2018.pdf