Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

       Biała 2011-01- 24 
 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Białej
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

 


Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA – SOLEC, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/409/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 05 listopada 2010 roku;
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA  oraz wsi OLBRACHCICE, uchwalonego  uchwałą Nr XXXVII/410/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 05 listopada 2010 roku;
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE – WILKÓW, uchwalonego  uchwałą Nr XXXVII/411/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 05 listopada 2010 roku.


Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej  Rynek 10, pokój nr 2.

                                                                                                                  

Burmistrz Białej