Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR 120.33.2018 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz.60 i 1930) oraz § 13 ust.3 zarządzenia Nr OR.0152-6/09 Burmistrza Białej z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczeji organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Białej, zmienionego zarządzeniami Burmistrza Białej: Nr OR.0152-17/09 z dnia 8 września 2009 r. i Nr OR.120.17.2013 z dnia 20 marca 2013 r. , zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję w n/w składzie Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia w dniu 5 października 2018 r. egzaminu kończącego służbę przygotowawczą odbywaną w okresie od 2 lipca 2018 r. do 15 września 2018 r. przez Panią Annę Rogosz : 1) Grażyna Biały
Sekretarz Gminy - Przewodnicząca Komisji


2) Aleksandra Sokołowska
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych - Członek Komisji


3) Dorota Solińska
Kierownik Referatu Organizacyjnego - Członek Komisji


§ 2. Zadania komisji i zasady pracy komisji określają zarządzenia Burmistrza wymienione w podstawie prawnej niniejszego zarządzenia. § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR 120.33.2018 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej.pdf