Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi POGÓRZE
 


             Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 pkt 2 i pkt 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Białej  uchwały Nr XI.148.2012  z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze,  dla obszaru ograniczonego od południa rzeką Ścinawką, od wschodu drogami polnymi, od północy rowem i lasem oraz od zachodu rowami, drogą polną i drogą wojewódzką DW 407, granicą działki nr 411/91 i drogą polną (dz. nr 159).
Granice obszaru objętego planem  określono na załączniku graficznym do uchwały.
            Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej,  Rynek 10, 48-210 Biała, w terminie do  dnia  23 lipca 2012 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Białej.

Burmistrz Białej

W załączeniu:
1) Uchwała Rady Miejskiej w Białej Nr XI.148.2012 z dnia 10 lutego 2012r. 
2) Załącznik graficzny.