Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.782.2018 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2018 o zmianie zarządzenia nr OR.0050.777.2018 Burmistrza Białej z dnia 2 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) i art. 211 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 2) ) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018, zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.777.2018 Burmistrza Białej z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego gminy Biała na 2018 r. w dziale 855, po rozdziale 85504 treść otrzymuje brzmienie: Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 12.598,00 zł w § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”. Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 12.598,00 zł w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”. ”;
§ 2. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.782.2018 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2018 o zmianie zarządzenia nr OR.0050.777.2018 Burmistrza Białej z dnia 2 listopada 2018 r..pdf