Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia Rozwoju Gminy Biała

UCHWAŁA NR XXXIV.387.2014
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ


z dnia 14 listopada 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2014 - 2020 z perspektywą do roku 2025

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/250/2001 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 stycznia 2001r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2001 – 2015.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                            /-/ Robert Roden


PDFUchwała Nr XXXIV.387.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2014 - 2020 z perspektywą do roku 2025.pdf