Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2011

UCHWAŁA NR II/16/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2011 rok.


Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 Nr 70, poz. 473; Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 Nr 227, poz. 1505; z 2009 Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175; z 2010 Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179, poz. 1485; z 2006 Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007 Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558; z 2009 Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz.753, Nr 98, poz. 817; z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.2005 Nr 180, poz. 1493; z 2009 Nr 206, poz. 1589; z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:


§ 1


Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2011 rok, stanowiący element Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2008-2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej
Robert Roden

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Honisch
Data wytworzenia: 2010-12-14
Metryczka
  • opublikowano:
    01-02-2011 09:55
    przez: Sławomir Szmulik
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl