Przejdź do treści strony WCAG

GKZP.6733.2.2018 - Obwieszczenie z dnia 5.12.2018 r. o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BIAŁEJ

Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018, poz.2096), w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 03 grudnia 2018 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Karola Wujec AKL ELEKTRO Sp. z o.o. ul. Kępska 2 z Opola, występującego jako pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach wsi Ligota Bialska działki nr 443, 447 k.m.3 oraz wsi Radostynia działki 324/3 k.m.4; 21, 22 k.m.10; 341/222 k.m.1, inwestycji polegającej na:

  • budowie podziemnej linii kablowej 15 kV

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10 (pok. nr 2 – parter).

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz wnieść uwagi i wnioski na piśmie.

Zgodnie z art.94 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Burmistrza Białej

Aleksandra Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

i Zamówień Publicznych