Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2012

UCHWAŁA NR IX.126.2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2012 rok


    Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857; z 2011 r., Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.  z 2005, Nr 179, poz.1485; z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007 r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817;  z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396, Nr 228, poz. 1486; z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2012 rok, stanowiący element Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2008-2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PDFzałącznik do uchwały NR IX.126.2011.pdf 

 


Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Honisch
Data wytworzenia: 2011-11-30