Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisje Rady Miejskiej kadencji 2018-2023

STAŁE KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami ) rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. Rada Miejska w Białej powołała pięć stałych komisji rady ustalając na II sesji w dniu 7 grudnia 2018 roku składy osobowe i przedmiot działania tychże komisji.

 KOMISJA REWIZYJNA

Skład osobowy:

1. Adrian Harnys - przewodniczący komisji
2. Roman Barysz - członek komisji
3. Marek Klinke - członek komisji
4. Andrzej Osiewacz - zastępca przewodniczącego
5. Damian Tarnowski - członek komisji

 

 

 

 


Komisja działa w zakresie:

 • kontroli działalności burmistrza,
 • kontroli gminnych jednostek organizacyjnych
 • kontroli jednostek pomocniczych gminny.

 KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Skład osobowy:

1 Irena Wotka - przewodniczący komisji
2 Małgorzata Fluder - członek komisji
3 Mariusz Kwoczek - zastępca przewodniczącej
4 Józef Roden - członek komisji

 

 

 

 

Komisja działa w zakresie:

 

 


KOMISJA GOSPODARCZA

Skład osobowy:

1. Marek Klinke - przewodniczący komisji
2. Maria Moszczeńska - członek komisji
3. Gabriela Neugebauer - członek komisji
4. Adrian Harnys - członek komisji
5. Mateusz Kosiński - zastępca przewodniczącego

 

 

 

 


Komisja działa w zakresie:

 • planowania przestrzennego
 • planowania społeczno – gospodarczego i budżetu
 • podatków i opłat lokalnych
 • gospodarowania mieniem komunalnym
 • inwestycji
 • utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów i organizacji ruchu drogowego
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • komunalnego budownictwa mieszkaniowego
 • gospodarki lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi
 • gospodarki terenami
 • targowisk
 • cmentarzy komunalnych
 • promocji gminy - pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych dla gminy

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA , SPRAW SOCJALNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:

Skład osobowy:

1. Irena Wotka - przewodnicząca komisji
2. Małgorzata Fluder - zastępca przewodniczącej
3. Jacek Czerwiński - członek komisji
4. Józef Roden - członek komisji
5. Damian Tarnowski - członek komisji

 

 

 

 


Komisja działa w zakresie:

 • oświaty i wychowania w tym szkół podstawowych , gimnazjów przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych
 • kultury w tym bibliotek publicznych i innych placówek upowszechniania kultury
 • ochrony zabytków
 • kultury fizycznej, rekreacji i sportu
 • ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej
 • zatrudnienia i bezrobocia
 • porządku publicznego
 • ochrony przeciw pożarowej
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego
 • ochrony mienia społecznego

 KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Skład osobowy:

1. Alfred Krupa - przewodniczący komisji
2. Roman Barysz - zastępca przewodniczącego
3. Mariusz Kwoczek - członek komisji
4. Andrzej Osiewacz - członek komisji
5. Sabina Gorek - członek komisji

 

 

 

 


Komisja działa w zakresie:

 • gospodarki gruntami
 • gospodarki leśnej i łowieckiej
 • zaopatrzenia wsi w wodę
 • produkcji rolnej
 • skupu produktów rolnych
 • zieleni komunalnej i zadrzewień
 • usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
 • utrzymania czystości i porządku estetycznego
 • wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych
 • współpracy z samorządami mieszkańców wsi i osiedli
Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2018
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  18-12-2018 08:52
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  18-03-2020 08:11
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 545
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl