Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr I.2.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 20-11-2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Białej

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) i § 19 uchwały Nr XIV.182.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała, ( Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 1190; z 2013 r. poz. 253, z 2014 r. poz. 2073, z 2015 r. poz.2170, z 2016 r. poz. 2433 oraz z 2018 r. poz. 1603 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu glosowania tajnego stwierdza się, wybór Pana Jacka Czerwińskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Białej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady

Sabina Gorek