Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023

UCHWAŁA NR XVII.166.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 29 września 2016 r.
 

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015, poz. 1777, z 2016 poz. 1020, poz. 1250 ) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023, w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                            /-/ Robert Roden


PDF   Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  02-02-2006
  przez: Karina Grelich-Deszczka
 • opublikowano:
  02-02-2006 13:24
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  20-10-2016 09:56
  przez: Karina Grelich-Deszczka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 6066
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl