Przejdź do treści strony WCAG

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

UCHWAŁA NR XXXVII/416/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 5 listopada 2010r.


w sprawie uchwalenia „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009 -2012 z perspektywą na lata 2013-2016”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr.28 poz.142 i 146, Nr 106 poz. 675), art. 14 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251; Nr 88, poz. 587; z 2005 r. Nr 88, poz.587; Nr 175, poz. 1462; z 2008 r. Nr 199, poz. 1277; Nr 223, poz. 1464; z 2009r. Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz. 666; z 2010r. Nr 28, poz. 145, Nr 152, poz.1018) oraz art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; Nr 111, poz. 708; Nr 138, poz. 865; Nr 154, poz. 958; Nr 171, poz. 1056; Nr 199, poz. 1227; Nr 223, poz. 1464; Nr 227, poz. 1505; M.P. Nr 79, poz. 698; Nr 80, poz. 707; z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 20, poz. 106; Nr 79, poz. 666; Nr 130, poz. 1070; Nr 215, poz. 1664; M.P. Nr 57, poz. 780; Nr 69, poz. 893; z 2010r. Nr 21, poz. 104; Nr 28, poz. 145; Nr 76, poz. 489; Nr 119, poz. 804; Nr 152, poz. 1018, 1019), Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:


§ 1


Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009 -2012 z perspektywą na lata 2013-2016”, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.


§ 3


Traci moc uchwała Nr XXI/240/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała”.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Joachim Kosz