Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III Sesja Rady Miejskiej

Obrady rozpoczęto 2018-12-28 o godz. 10:03:44, a zakończono o godz. 13:04:13 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Jacek Czerwiński
 3. Marek Klinke
 4. Józef Roden
 5. Irena Wotka
 6. Maria Moszczeńska
 7. Małgorzata Fluder
 8. Gabriela Neugebauer
 9. Mariusz Kwoczek
 10. Andrzej Osiewacz
 11. Damian Tarnowski
 12. Mateusz Kosiński
 13. Sabina Gorek
 14. Alfred Krupa
 15. Adrian Harnys


1. Otwarcie i stwierdzenie quorum (10:03:00)


2. Przedstawienie porządku obrad (10:06:00)

głosowanie wprowadzonego projektu uchwały (10:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Józef Roden, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska, Irena Wotka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Kwoczek


3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (10:08:00)

głosowanie przyjęcie protokołu (10:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Tarnowski, Andrzej Osiewacz, Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Marek Klinke, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek


4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (10:09:00)


5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji (10:16:00)


6. Interpelacje i zapytania radnych (10:20:00)


7. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w Gminie Białą (10:23:00)


8. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała za lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022. (10:41:00)


9. Podjęcie uchwały Nr III.24.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2019 – 2028 (10:43:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.24.2018 (10:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adrian Harnys, Alfred Krupa, Mariusz Kwoczek, Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Sabina Gorek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Roman Barysz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Maria Moszczeńska


10. Podjęcie uchwały Nr III.25.2018 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019 (10:54:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.25.2018 (11:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Tarnowski, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Alfred Krupa, Adrian Harnys, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Maria Moszczeńska


11. Podjęcie uchwały Nr III.26.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.; (11:25:00)

Nastąpiła zmiana quorum (11:26:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Maria Moszczeńska

Nastąpiła zmiana quorum (11:28:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Maria Moszczeńska

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.26.2018 (11:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Alfred Krupa, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Sabina Gorek, Marek Klinke, Józef Roden
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Maria Moszczeńska


12. Podjęcie uchwały Nr III.27.2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2018 – 2028 (11:29:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.27.2018 (11:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Barysz, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Damian Tarnowski, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Sabina Gorek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Maria Moszczeńska


13. Podjęcie uchwały Nr III.28.2018 w sprawie uchwalenia „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Biała; (11:57:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.28.2018 (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Roman Barysz


14. Podjęcie uchwały Nr III.29.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 r.; (12:00:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.29.2018 (12:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Barysz, Damian Tarnowski, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Józef Roden, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Irena Wotka, Maria Moszczeńska


15. Podjęcie uchwały Nr III.30.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2019 r. (12:03:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.30.2018 (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Barysz, Damian Tarnowski, Andrzej Osiewacz, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Alfred Krupa, Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek


16. Podjęcie uchwały Nr III.31.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu; (12:06:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.31.2018 (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Damian Tarnowski, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Marek Klinke, Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Andrzej Osiewacz, Józef Roden


17. Podjęcie uchwały Nr III.32.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała (12:09:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.32.2018 (12:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Alfred Krupa, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Józef Roden


18. Podjęcie uchwały Nr III.33.2018 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (12:12:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.33.2018 (12:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Irena Wotka, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski


19. Podjęcie uchwały Nr III.34.2018 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Białej; (12:15:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.34.2018 (12:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Irena Wotka, Sabina Gorek, Roman Barysz, Adrian Harnys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Józef Roden


20. Podjęcie uchwały Nr III.35.2018 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała (12:23:00)

głosowanie - wniosek o wycofanie projektu uchwały Nr III.35.2018 (12:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Adrian Harnys, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Alfred Krupa, Irena Wotka
 • PRZECIW (6):
  Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Roman Barysz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mateusz Kosiński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Małgorzata Fluder


21. Podjęcie uchwały Nr III.35.2018 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2019 rok (12:50:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.35.2018 (12:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Damian Tarnowski, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Alfred Krupa


22. Podjęcie uchwały Nr III.36.2018 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Biała, na kadencję 2018-2023 (12:53:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.36.2018 (12:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Damian Tarnowski, Marek Klinke, Adrian Harnys, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Józef Roden


23. Podjęcie uchwały Nr III.37.2018 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów zarządu Osiedla w Białej na kadencję 2018-2023 (12:56:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.37.2018 (12:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Józef Roden


24. Podjęcie uchwały NR III.38.2018 w sprawie nie wygasania wydatków na 2018 r. (12:57:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały Nr III.38.2018 (13:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska, Irena Wotka, Roman Barysz, Józef Roden


25. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji (13:00:00)


26. Wolne wnioski i informacje (13:01:00)


27. Zakończenie. (13:04:00)


Zakończono sesję (13:04:13)