Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2019

 BURMISTRZ  BIAŁEJ


działając na podstawie art. 25 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr II.19.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019.


OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT


na realizację zadań publicznych skierowany do:

 1. organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018.450 z późn. zm.)
 2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na realizację zadań w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

 1. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza
 2. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych.


Zakres zadania „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”:

 • usprawnienie lecznicze i rehabilitacja ruchowa pacjentów,
 • tworzenie łatwo i ogólnie dostępnych stanowisk usprawnienia leczniczego,
 • gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej,
 • integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2019 : 95.000,00 zł.

W 2017 r. i 2018 r. powyższe zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu – Gabinet Rehabilitacyjny w Białej.
Wysokość przyznanej dotacji w 2017 r. :70.000,00 zł , w 2018 r. 95.000,00 zł.

Zakres zadania „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych” :

 1. opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, poradnictwo w sprawach medycznych, higienicznych i odżywiania,
 2. organizowanie pomocy potrzebującym,
 3. wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
 4. współpracę z placówkami pomocy społecznej i służby zdrowia.

Wysokość środków publicznych na realizacje zadania w roku 2019 : 50.000,00 zł.

W 2017 r. i 2018 r. powyższe zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas w Białej.
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2017 - 50.000,00 zł, w 2018 r. – 50.000,00 zł.

II. Termin i warunki realizacji zadań:

 1. Termin realizacji dwóch wyżej wymienionych zadań: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
 2. Miejsce realizacji zadań: Gmina Biała
 3. Podmiot składający ofertę:
 • wykonuje zadanie samodzielnie,
 • posiada możliwości kadrowe i techniczne do realizacji zadania,
 • posiada doświadczenie w realizacji zadania,
 • posiada szczegółowy program realizacji zadania
 • posiada środki własne na udział w realizacji zadania,


III. Zasady przyznania dotacji:

 1. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Białej.
 2. Decyzje o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Białej po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 3. Informacja o wyniku konkursu zostaje ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.biala.gmina.pl.


IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2019 r. w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na realizację zadania………………… ……………………(wymienić nazwę zadania) w sekretariacie (pok. Nr 13) Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek Nr 10 w godz. od 7.30 do 15.30 (w piątki do14.00) lub pocztą na wyżej wymieniony adres. Liczy się data wpływu do Sekretariatu Urzędu.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu składania ofert.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 3. W toku rozpatrywania ofert oferenci mogą być poproszeni o złożenie dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień.
 4. Złożenie oferty o środki finansowe nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, a która występuje podmiot.
 5. Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:
 • sposób realizacji zadania,
 • posiadane zasoby kadrowe
 • doświadczenie w realizacji tego typu zadania,
 • koszty realizacji zadania

Opiniując oferty przyznaje się punkty od 0 do 3 za każde kryterium . O wyborze oferty decyduje ilość przyznanych punktów. Szczegółowe zasady wyboru oferty zawiera Regulamin Konkursu.

 1. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
 2. Podstawą przyznania dotacji wybranemu oferentowi oraz szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem a wybranym podmiotem.
 3. Oferty winny być złożone na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016.1300) i podpisane przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
 4. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 5. Od decyzji Burmistrza Białej  podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.


VI. Do oferty należy dołączyć:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
 2. informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
 3. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
 4. kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 5. informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
 6. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 7. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
 8. kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 9. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok – lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za miniony okres,
 10. oświadczenie oferenta, że nie dotyczy go ograniczenie podlegające sankcji z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
 11. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

VII. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Burmistrz Białej

Edward Plicko