Przejdź do treści strony WCAG

Plan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017

UCHWAŁA NR XXXIII/387/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 czerwca 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591, z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271 Nr 214 poz.1806 z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz. 1218 z 2008, Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010, Nr 28 poz. 142 i 146/, Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:


§ 1


Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zmiana do planu odnowy miejscowości:
Uchwała Nr XXXVII-420-10
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Małek
Data wytworzenia: 2010-11-05