Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała

UCHWAŁA NR XXXIII.380.2014
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późn. zm.2)), oraz w związku z Uchwałą Nr XIII.165.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 kwietnia 2012 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała, Rada Miejska w Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała, przyjętego uchwałą Nr XX/235/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała”.
2. Integralną częścią uchwały są:
1) tekst „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała”, stanowiący załącznik nr 1, zawierający w formie ujednoliconej:
a) uwarunkowania zaktualizowane w zakresie niezbędnym dla wprowadzenia podjętych zmian, ujęte w CZĘŚCI 1 - informacyjnej,
b) ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Biała ze zmianami, ujęte w CZĘŚCI 2 - regulacyjnej;
2) rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała w skali 1 : 10 000, przedstawiający w formie graficznej ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego i strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy, stanowiący załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/235/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2008 roku oraz uchwała Nr XXXII.359.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Robert Roden


1) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2) Zm. poz. 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379 i 768.


Uchwała Nr XXXIII.380.2014.pdf