Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV Sesja Rady Miejskiej

Obrady rozpoczęto 2019-02-08 o godz. 10:05:27, a zakończono o godz. 13:21:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Jacek Czerwiński
 3. Marek Klinke
 4. Józef Roden
 5. Irena Wotka
 6. Maria Moszczeńska
 7. Małgorzata Fluder
 8. Gabriela Neugebauer
 9. Mariusz Kwoczek
 10. Andrzej Osiewacz
 11. Damian Tarnowski
 12. Mateusz Kosiński
 13. Sabina Gorek
 14. Adrian Harnys


1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. (10:05:00)


2. Przedstawienie porządku obrad. (10:06:00)


3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji . (10:06:00)

głosowanie (10:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Adrian Harnys, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Józef Roden


4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (10:08:00)


5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji (10:19:00)


6. Interpelacje i zapytania radnych (10:28:00)


7. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2018 rok (10:30:00)


8. Podjęcie uchwały Nr IV.39.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.; (10:32:00)

Nastąpiła zmiana quorum (10:34:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Alfred Krupa

Głosowanie uchwały Nr IV.39.2019 (10:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Adrian Harnys, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Marek Klinke, Małgorzata Fluder
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski


9. Podjęcie uchwały Nr IV.40.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2019 – 2028; (10:44:00)

Głosowanie uchwała NR IV.40.2019 (10:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Irena Wotka, Alfred Krupa, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Józef Roden
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski


10. Podjęcie uchwały Nr IV.41.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (10:49:00)

Głosowanie uchwała NR IV.41.2019 (10:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Marek Klinke, Adrian Harnys, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Alfred Krupa, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Tarnowski


11. Podjęcie uchwały Nr IV.42.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (10:56:00)

Głosowanie uchwała NR IV.42.2019 (10:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski


12. Podjęcie uchwały Nr IV.43.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik (10:59:00)

Głosowanie uchwała NR IV.43.2019 (11:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Marek Klinke, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski


13. Podjęcie uchwały Nr IV.44.2019 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (11:02:00)

Głosowanie uchwała NR IV.44.2019 (11:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Adrian Harnys, Irena Wotka, Sabina Gorek, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Alfred Krupa, Małgorzata Fluder, Damian Tarnowski


14. Podjęcie uchwały Nr IV.45.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała (11:31:00)

Głosowanie uchwała NR IV.45.2019 (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Marek Klinke, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz
 • PRZECIW (4):
  Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Irena Wotka


15. Podjęcie uchwały Nr IV.46.2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała; (12:07:00)

Głosowanie uchwała NR IV.46.2019 (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Roman Barysz, Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Irena Wotka
 • PRZECIW (1):
  Józef Roden
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska


16. Podjęcie uchwały Nr IV.47.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na lata 2019-2022 (12:11:00)

Głosowanie uchwała NR IV.47.2019 (12:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Marek Klinke, Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Damian Tarnowski, Józef Roden


17. Podjęcie uchwały Nr IV.48.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do współpracy w ramach projektu pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych; (12:13:00)

Głosowanie uchwała NR IV.48.2019 (12:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Józef Roden, Sabina Gorek, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Alfred Krupa, Damian Tarnowski


18. Podjęcie uchwały Nr IV.49.2019 w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów; (12:16:00)

Głosowanie uchwała NR IV.49.2019 (12:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Sabina Gorek, Roman Barysz, Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski


19. Podjęcie uchwały Nr IV.50.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2019 (12:19:00)

Głosowanie uchwała NR IV.50.2019 (12:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Józef Roden, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski


20. Podjęcie uchwały Nr IV.51.2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2019 (12:22:00)

Głosowanie uchwała NR IV.51.2019 (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Roman Barysz, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski


21. Wolne wnioski i informacje; (12:27:00)


22. Zakończenie. (12:28:00)


Zakończono sesję (12:28:00)