Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.120.9.2019 Burmistrza Białej z dnia 05-02-2019 o zmianie zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) oraz na podstawie § 49 Zarządzenie Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr OR.120.3.2018 Burmistrza Białej z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) załącznik nr 2 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.9.2019 Burmistrza Białej z dnia 05-02-2019 o zmianie zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej.pdf