Przejdź do treści strony WCAG

Informacja Burmistrza Białej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stawek za odpady komunalne z Gminy Biała

W związku z uchwałą nr IV.45.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała,

informuje się, że od dnia 01 marca 2019 roku następuje zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosić będzie:

  • 16 zł - od osoby za odpady gromadzone w sposób selektywny

  • 26 zł od osoby za odpady gromadzone w sposób nieselektywny

UWAGA !

  • Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji w związku ze zmianą stawki za odbiór odpadów komunalnych.

  • Właściciele nieruchomości są zobowiązani do składania nowych deklaracji w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, zmiany sposobu gromadzenia odpadów (segregowane/niesegregowane), zmiany innych danych w terminie do 14 dni od wystąpienia zmiany.

  • W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie uiszczają opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, Burmistrz Białej jest zobowiązany do wydania decyzji określającej wysokość opłaty zgodnie z cennikiem podanym w zawiadomieniu.

 

 

Edward Plicko

Burmistrz Białej