Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2019

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 1000 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

odbędzie się V SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie i stwierdzenie guorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  PDFProtokół nr IV.2019.pdf

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania posterunku policji w Białej za 2018 r.

  PDFInformacja Policja za 2018 r..pdf

 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.

  PDFSprawozdanie z działalności OPS za 2018.pdf

 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 r.

  PDFInformacj z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2018 r..pdf

 10. Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w 2018 r.

  PDFInformacja z działalności Caritas za 2018 r..pdf

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2018 r.

  PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018.pdf

 12. Podjęcie uchwała w sprawie:
  1. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028;

   PDFProjekt uchwały Nr V.52.2019.pdf

  2. zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;

   PDFProjekt uchwały NR V.53.2019.pdf

  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028 ;

   PDFProjekt uchwały Nr V.54.2019.pdf

  4. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

   PDFProjekt uchwały NR V.55.2019.pdf

  5. przekazania środków finansowych dla Policji;

   PDFProjekt uchwały Nr V.56.2019.pdf

  6. zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów;

   PDFProjekt uchwały Nr V.57.2019.pdf

  7. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

   PDFProjekt uchwały Nr V.58.2019.pdf

  8. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała;

   ZIPXProjekt uchwały Nr V.59.2019.zipx

  9. ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała;

   PDFProjekt uchwały Nr V.60.2019.pdf

  10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 w Białej;

   PDFProjekt uchwały Nr V.61.2019.pdf

  11. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej „Przedmieście” w Białej i nadania jej statutu.

   PDFProjekt uchwały Nr V.62.2019.pdf

 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie.