Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

odbędzie się VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

Tematem obrad sesji będzie

 1. Otwarcie i stwierdzenie guorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.

  PDFocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.pdf

 8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.

  PDFSprawozdanie z wspól. z organizacjami pozarządowymi.pdf

 9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała za rok 2018

  PDFanaliza . o systemie gosp. odpadami za 2018 dobry.pdf

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;

   PDFProjekt uchwały NR VI.63.2019.pdf

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028 ;

   PDFProjekt uchwały NR VI.64.2019.pdf

  3. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;

   PDFProjekt uchwały Nr VI.65.2019.pdf

  4. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Biała;

   PDFProjekt uchwąły NR VI.66.2019.pdf

  5. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

   PDFProjekt uchwały Nr VI.67.2019.pdf

  6. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2019 r.;

   PDFProjekt uchwały Nr VI.68.2019.pdf

  7. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.

   PDFProjekt uchwały NR VI.69.2019.pdf

 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie.