Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 8 maja 2019

Zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2019 r. /środa / o godz. 900 w dużej Sali Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biała
    za 2018 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego wraz z opinią RIO w Opolu

  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Biała za 2018 r.

  5. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2018 r.

  6. Sporządzenie wniosku ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r.

  7. Zakończenie.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej
Adrian Harnys