Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2

OGŁOSZENIE   BURMISTRZA  BIAŁEJ


Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza, że w dniu 5 października  2012   roku o godzinie  1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój  nr 5  odbędzie się II ustny przetarg  nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.
 

Przedmiotem sprzedaży będzie działka budowlana 187/3 karta mapy 2 o pow. 0,0491 ha położona Miłowicach. Działka zabudowana jest budynkiem stodoły o pow. użytkowej 98 m2 .Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej- mury z cegły, bez stropu, dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczna z licznymi ubytkami. Stan techniczny budynku określono jako zły. Dojazd dogodny z drogi wiejskiej nieutwardzonej. W skład działki wchodzą użytki B/PsIII- 0,0491 ha Nieruchomość KW 39127 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłowice. W obowiązującym studium teren obejmujący działkę oznaczony jest symbolem M1- co oznacza obszary zabudowy zagrodowej-kulturowe. Cena do pierwszego przetargu wynosiła 9609,00 zł
 
                          Cena wywoławcza nieruchomości  do II przetargu wynosi   7 700,00 zł

Warunkiem  uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 1 października  2012 roku  wadium w kwocie 800,00 zł ( słownie: osiemset złoty) przelewem na konto Gminy Biała nr konta  02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku  Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach”.  Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do  pełnych dziesiątek złoty.
Informacje dodatkowe: W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości, osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru (ważny 3 miesiące) lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód wniesienia wadium. Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia  umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 612,00 zł oraz koszty  notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546  w godzinach pracy urzędu  od 7 30 do 1530.
 

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Małek
Data wytworzenia: 2012-09-04