Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 czerwca 2019

Termin: 11.06.2019, g. 12:00

Miejsce: Urząd Miejski w Białej

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy Biała za 2018 r.

  PDFRaport o stanie Gminy Biała za 2018.pdf

 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Biała za 2018 r.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania.

  PDFProjekt uchwały Nr VII.71.2019.pdf

 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2018 r.
  1. rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała za 2018 r.

   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu 2018.pdf

  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Biała za 2018 r.

   PDFBilans jednostki.pdf

   PDFBilans z wykonania budżetu.pdf

   PDFRachunek zysków i strat.pdf

   PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

   PDFInformacja dodatkowa.pdf

  3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2018 r.

   PDFProjekt Uchwały Nr VII.72.2019.pdf

 8. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r.
  1. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r.

   PDFUchwała Komisji Rewizyjnej.pdf

  2. zapoznanie się z uchwałą RIO w Opolu na temat opinii- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r.

   PDFOpinia RIO Opole.pdf

  3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r.

   PDFProjekt uchwały Nr VII.73.2019.pdf

 9. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja „ w Białej

  PDFInformacja WiK.pdf

 10. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;

   PDFProjekt uchwały NR VII.74.2019.pdf

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028 ;

   PDFProjekt uchwały NR VII.75.2019.pdf

  3. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

   PDFProjekt uchwały Nr VII.76.2019.pdf

  4. ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała

   PDFProjekt uchwały Nr VII.77.2019.pdf

  5. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała

   PDFProjekt uchwały Nr VII.78.2019.pdf

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biała, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

   PDFProjekt uchwały Nr VII.79.2019.pdf

  7. powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników

   PDFProjekt uchwały Nr VII.80.2019.pdf

  8. uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   PDFProjekt uchwały NR VII.81.2019.pdf

  9. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała

   PDFProjekt uchwały NR VII.82.2019.pdf

 11. Analiza planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała pod względem zabudowy jednorodzinnej i terenów mogących spełniać kryteria pod zabudowę jednorodzinną na terenie Gminy Biała. (temat z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej)

  PDFAnaliza planu zagospodrowania przestrzennego.pdf

 12. Informacja o działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy Biała. (temat z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…)

  PDFInformacja o działalności klubów sportowych.pdf

 13. Informacja o planowanych przez GCK w Białej zajęciach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku (temat z ramowego planu pracy Komisji Oświaty… )

  PDFInformacja wypoczynek letni.pdf

 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie.
Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2019
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  07-06-2019 01:22
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  07-06-2019 01:24
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Rada Miejska w Białej
  odwiedzin: 254
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl