Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej

ZARZĄDZENIE Nr OR-0152-22/05
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 5 grudnia 2005r
 
 
w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi
w Urzędzie Miejskim w Białej
 
 
        Na podstawie art. 33 ust. 1i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142,poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2 005r Nr 172, poz. 1441/ zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Realizując zadanie w Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska” wprowadzam Regulamin naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
§ 2
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
Burmistrz
Arnold Hindera
Metryczka
  • opublikowano:
    03-01-2006 09:43
    przez: Sławomir Szmulik
  • zmodyfikowano:
    02-03-2009 14:23
    przez: Sławomir Szmulik
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl