Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej

ZARZĄDZENIE Nr OR-0152-22/05
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 5 grudnia 2005r
 
 
w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi
w Urzędzie Miejskim w Białej
 
 
        Na podstawie art. 33 ust. 1i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142,poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2 005r Nr 172, poz. 1441/ zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Realizując zadanie w Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska” wprowadzam Regulamin naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
§ 2
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
Burmistrz
Arnold Hindera