Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.120.24.2019 Burmistrza Białej z dnia 19-08-2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej nadanym zarządzeniem Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. zmienionym zarządzeniami: Nr OR.120.23.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r., Nr OR.120.3.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r., Nr OR.120.13.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr OR.120.27.2017 z dnia 28 listopada 2017 r., Nr OR.120.11.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr OR.120.25.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., Nr OR.120.2.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr OR.120.4.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. oraz Nr OR.120.10.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 21 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) przedkładanie Radzie projektów uchwał i innych materiałów, w tym w szczególności: raportu o stanie gminy, informacji, sprawozdań ; ”;

2) w § 22 ust. 2 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
15a) współpraca z Radą Miejską i jej komisjami w zakresie zadań przez siebie realizowanych oraz nadzorowanych, przygotowywanie materiałów na sesje czy komisje, udział w posiedzeniu Rady i jej komisjach; ”;

3) w § 26 :
a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
5a) coroczne opracowywanie informacji z realizacji uchwał Rady za rok poprzedni oraz informacji z zakresu działania referatu, samodzielnego stanowiska pracy , jako materiały do Raportu o stanie gminy, zgodnie z regulacją ustawową w tym zakresie i ustaleniami wewnętrznymi w Urzędzie; ”;


b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
15) zapewnienie ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi i wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie, tj. w szczególności: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tzw. RODO oraz Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie, ścisła współpraca z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie; ”;


4) w § 27 ust. 1pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników regulacji prawnych, w szczególności: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów dot. ochrony danych osobowych, ustawy o udostępnianiu informacji publicznej oraz innych przepisów prawnych stosowanych na stanowiskach merytorycznych w referacie; ”;

5) w § 28 ust. 1:
a) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
17) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady, obsługa obrad Rady w tym w szczególności: zapewnienie transmisji obrad i udostępnienie nagrań obrad w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Gminy oraz w Referacie Organizacyjnym; ”;


b) po pkt 17 dodaje się pkt 17a i 17 b w brzmieniu:
17a) umieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu , na stronie internetowej Gminy oraz udostępnianie w ekspozytorze (stojaku) usytuowanym na korytarzu Urzędu, imiennego wykazu głosowań radnych nad podejmowanymi uchwałami Rady; 17b) zapewnienie obsługi stałych i doraźnych komisji Rady, stosownie do regulacji Statutu Gminy Biała; ”;


c) w pkt 19 dodaje się na końcu zdania : „oraz udostępnia się w ekspozytorze (stojaku) usytuowanym na korytarzu Urzędu”,

d) po pkt 57 , zapis o treści :” prowadzenie rejestru instytucji kultury funkcjonujących w Gminie „ oznacza się jako pkt 58 i kolejne pkt oznacza się od nr 59 do nr 61;


6) w § 30 ust. 1:
a) uchyla się pkt 2,

b) w pkt 5 skreśla się wyrazy: „ i Rejestr Cudzoziemców”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL; ”;


d) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
7a) wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy do zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub pobytu; ”;


e) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
14) nadawanie nr PESEL; ”;


f) po pkt 30 daje się pkt 30a w brzmieniu:
30a) przechowywanie i przetwarzanie dokumentów publicznych, stosownie do regulacji prawnych określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o dokumentach publicznych oraz przepisach wykonawczych do ustawy ; ”;


g) pkt 32 otrzymuje brzmienie:
32) współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych w Urzędzie oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych przy opracowywaniu i realizacji Planu, o którym mowa w pkt 31; ”;


g) pkt 37 otrzymuje brzmienie:
37) opracowywanie i aktualizacja Planu przygotowań podmiotów leczniczych gminy na potrzeby obronne; ”;


7) w § 31 ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) dokonywanie transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonego za granicą; ”;


b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) przyjmowanie zapewnień, dokumentów do ślubu konkordatowego, wydawanie zaświadczeń w tym celu oraz sporządzenie aktów małżeństwa; ”;


c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do ślubu za granicą oraz zaświadczeń o stanie cywilnym; ”;


d) po pkt 18 dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu:
19) wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy do dokumentów wydawanych z zakresu stanu cywilnego; 20) przechowywanie blankietów dokumentów publicznych oraz przetwarzanie i przechowywanie dokumentów publicznych, stosownie do regulacji prawnych określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o dokumentach publicznych oraz przepisach wykonawczych do ustawy. ”;


8) w § 32 ust. 1
a) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
18) zamieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfę albo tymczasową taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla Gminy Biała; ”;


b) w pkt 85 lit. a otrzymuje brzmienie:
a) przyjmowanie podań-wniosków o przydział, zamianę mieszkania z zasobów komunalnych gminy w tym lokalu socjalnego, deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, weryfikacja wnoszonych wniosków, ”;


c) w pkt 85 dodaje się lit. c w brzmieniu:
c) przeprowadzanie okresowej weryfikacji spełniania przez najemcę kryterium wartości dochodu; ”;


d) po pkt 127 dodaje się pkt 127a w brzmieniu:
127a) publikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, tablicy ogłoszeń Urzędu czy prasie lokalnej ogłoszeń w zakresie trybu udzielanego zamówienia publicznego, mając na względzie wartość zamówienia publicznego oraz przestrzegając regulacje co do formy publikacji; ”;


9) w § 33 po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:
21a) przyjmowanie od banków informacji o środkach pieniężnych znajdujących się na kontach indywidualnych, po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego, weryfikacja danych i podejmowanie działań w kierunku wszczynania postępowań o dziedziczeniu majątku przez gminę; ”;

10) w § 36 ust.1 dodaje się pkt 30a, 30b i 30c w brzmieniu:
30a) zapewnienie dostępności cyfrowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, strony internetowej Urzędu, aplikacji mobilnej, stosownie do regulacji prawnych określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 30b) sporządzanie i publikacja deklaracji dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej i aktualizacja deklaracji dostępności w sposób i w terminie określonym ustawą, o której mowa w pkt 30a; 30c) realizacja zadań określonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa; ”;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Biała. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.24.2019 Burmistrza Białej z dnia 19-08-2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  19-08-2019
  przez: Grażyna Biały
 • opublikowano:
  06-09-2019 13:20
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  06-09-2019 13:22
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 144
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl