Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.187.2019 Burmistrza Białej z dnia 01-10-2019 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2019 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309)zarządza się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z przeniesieniem wydatków w obrębie działu, zgodnie z posiadanym upoważnieniem Rady Miejskiej w Białej, określonym w § 12 pkt 3 Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.187.2019 Burmistrza Białej z dnia 01-10-2019 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2019 r..pdf