Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.120.28.2019 Burmistrza Białej z dnia 15-10-2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej

Na podstawie art.11ust.1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1282) oraz § 5 ust. 2-4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 0152-5/09 Burmistrza Białej z dnia 26 lutego 2009 r. zmienionego zarządzeniami: Nr OR.0152-21/09 z dnia 6 października 2009 r. i Nr OR.120.4.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję w niżej wymienionym składzie osobowym Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej – podinspektor ds. księgowości budżetowej

1) Edward Plicko - Burmistrz Białej - Przewodniczący Komisji
2) Grażyna Biały - Sekretarz Gminy - Członek Komisji
3) Klaudia Kopczuk - Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansowego - Członek Komisji
4) Dorota Solińska - Kierownik Referatu Organizacyjnego - Sekretarz Komisji

 

 

§ 2. 1. Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji. 2. Komisja Rekrutacyjna w składzie określonym w § 1 niniejszego zarządzenia pracuje, zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.28.2019 Burmistrza Białej z dnia 15-10-2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  15-10-2019
  przez: Dorota Solińska
 • opublikowano:
  15-10-2019 12:11
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  15-10-2019 12:12
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 147
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl