Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny położony w Prężynie nr 24

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 poz.1490) ogłasza, że w dniu 16 grudnia 2019 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będzie lokal mieszkalny położony w Prężynie nr 24

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 30,70 m2. położony na parterze budynku mieszkalnego w Prężynie nr 24 składa się z: 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc. Brak pomieszczeń przynależnych. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczna, wodociągową, kanalizacyjną ogrzewanie piecowe. Z własnością lokalu związany jest udział w prawie własności budynku i urządzeń służących do wspólnego użytku oraz gruncie w części 3332/10000 działki ew. nr 251 mapa 3 o pow. 0,0411 ha. obręb Prężyna. Nieruchomość KW OP1P/00055194/2 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich ani nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prężyna. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała przyjętego uchwałą XXXIII. 380.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24.10.2014 działka oznaczona jest symbolem M1- obszary zabudowy zagrodowej kulturowej. Przeznaczenie i użytkowanie - lokal mieszkalny. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony. Cena płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 9 grudnia 2019 roku wadium w kwocie 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją "Przetarg na sprzedaż lokalu Prężyna 24/1". Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Informacje dodatkowe:

Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Gmina Biała nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

PDFI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny położony w Prężynie nr 24.pdf