Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I ustny przetarg ograniczony - działka gruntu nr 2053 m.35 o pow. 0,2395 ha położona w Białej - Józefowie.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 poz.1490) ogłasza, że w dniu 16 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będzie działka gruntu nr 2053 m.35 o pow. 0,2395 ha położona w Białej - Józefowie.

Działka niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym miasta Biała i w granicy terenów zabudowanych wsi Józefów - skraj wsi. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej i sieci uzbrojenia terenu. Nieruchomość OP1P/00058603/4 wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń wobec osób trzecich Miasto Biała posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/284/09 z dnia 31.08.2009 roku. Działka 2053 m. 35 oznaczona jest symbolem ZL- tereny lasów, zgodnie z faktycznym stanem zagospodarowania działka niezabudowana stanowi teren byłego boiska sportowego w małej części zakrzewiona bez walorów użytkowych. Forma sprzedaży: przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli działki sąsiedniej. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 783,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 9 grudnia 2019 roku wadium w kwocie 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją "Przetarg na sprzedaż działki nr 2053 - Biała". Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Informacje dodatkowe:

Warunki przetargu mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę osób tzn. do przetargu mogą przystąpić współwłaściciele działki sąsiedniej oznaczonej nr 2051, 2054, 2055 m.35 obręb Biała i Józefów dz. nr 80 m.1. Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Gmina Biała nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Sprzedaż nieruchomości następuje w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Biała nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Biała na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany mu jest stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Biała w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.